F-gassdirektivetF-gassdirektivet


Alle må være F-gass sertifisert innen 1. september 2013. Uten sertifisering er det forbudt å utføre arbeid på kjøle- og varmepumpeanlegg fra 1. september 2013. Kulde og Energiteknikk AS er en F-gass sertifisert bedrift, der både Per Willy og Dag Anders har F-gass sertifikater.

For å få bedriftssertifisering kreves:
-Liste over sertifiserte personer i firmaet.
-Liste over utsyr.
-Beskrivelse av rutiner/metoder for håndtering av kuldemedium, og vedlikehold av utstyr - og firmaattest.

Bakgrunn for F-gass direktivet:
EU-forordningen for å redusere utslippene av "F-gasser" ble vedtatt 17.mai 2006. i Norge trådte forordningen samt tilhørende underforordninger i kraft 6.mai 2010. de viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilleskrav til lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6-gass. Sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene er også en av konsekvensene.

Berørte parter:
Kuldebransjen blir i høy grad berørt av F-gassforordningen. forordningen gjelder ikke bare store kjøleanlegg, men også varmepumper og luftkondisjonering. De fluoride gassene HFK, PFK og SF6 er regulert gjennom Kyotoavtalen. Innen EU forsøker man å minimere utslippene av disse gassene gjennom en forordning på fluoride drivhusgasser, og Norge er gjennom EØSavtalen forpliktet til å implementere denne forordningen. I tillegg har Norge en særskilt avgift på import av disse gassene.

Om F-gasser:
Fluorforbindelser som hydrofluorkarboner (HFK) finnes ikke naturlig i atmosfæren, men fremstilles industrielt. HFK-gasser er en gruppe fluorforbindelser som blandt annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy. Fra midten av 1990-tallet økte bruken av HFK som ertatning for ozonnedbrytende gasser som KFK, haloner og HKFK. En del av disse gassene har svært stor drivhuseffekt og lang levetid i atmosfæren. Det vanligste kuldemediet i dagens varmepumper er R410A. Et utslipp på 1 kg av denne HFKgassen tilsvarer et CO2utslipp på 1,73 tonn.